Genealogie Familie Tap -Dodewaard-Rotterdam -Den Haag.Onderzoek: Dhr. W.A.P. Tap, Leusden. Lid Gens Nostra, Ned. Genealogische Vereniging: lid nummer 112641
Het gezin Tap uit Dodewaard
Het gezin Tap waartoe Dirk Tap oorspronkelijk behoorde, bestaat uit 8 kinderen. Alle kinderen geven op uit Dodewaard afkomstig te zijn. Mij is nog niet gelukt om in Dodewaard of in de archieven over Dodewaard iets over dit gezin te weten te komen.

Pieternella Tap kennelijk de oudste dochter. Niet gehuwd.

  * te Dodewaard.
  komt in 1762 definitief naar Rotterdam,
  zie fiche 284 blz 414.
  sterft als bejaarde en wordt begraven op 14-12-1769.
  Dirk Tap no 128),gehuwd met Aaltje van der Pol zie aldaar.

Adriana Tap ook Aartie of Ariaantje geheten,* te Dodewaard.

  Prov. adm. 283/14
  gehuwd met Gerrit Jan Epman.
  * Lünen boven Kleef
  oo 28-11-1734
  + 14-12-1734
  283/143
  Wonende Kerkstraat te Rotterdam
  Er is een testament op de langstlevende in 1743.
  Kinderen: Dirk 29-05-1740 wonende Peperstraat + 1765
  Anna 25-01-1735 Kerkstraat
  Christina 25-08-1734 Peperstraat

Jacomina Tap * Dodewaard

  testament voor 1742, + 13 of23 04 1743
  woont corte wagestraat vooraan.
  x Jacobus Dulmenhorst uit Arnhem
  geen kinderen.
  oo 11-11-1742 waar ?
  x 27-11-1742 "
  Johanna Tap (Jannetje) * te Dodewaard
  begraven te Rotterdam 28-02 1784
  weduwe van Gerrit Nieuwenhuissen.
  heeft 1 meerderjarig kind
  woonde Gouse Singel over de Schouw

Anna Tap of Anneke Tap Prov adm 284/177

  * Doodewaerd + 04-01-1770 te Rotterdam.
  wonende Agter de grootte Kerk.
  gehuwd met Pieter van Brakel uit Bunnik Utrecht.
  oo 29-10-1752
  x 12-11-1752
  284/177

Anthony Tap j.m. te Dodewaard huwt op 26 november 1733 met
Dorothea Rutten geb. te 's Heerenberg,wonende in Dodewaard.
na 3 oningesproken proclamatiën in de huwelijkse staat bevestigtSophia Tap.ook Fytea Jansen Tap genaamd.
huwt met Jan Arijzen van Zanten of van Santen,

Jansen is op dit moment bijna de enige aanwijzing dat de vader van dit gezin wel eens Jan geheten zou kunnen hebben.

Ook de naam van de zoon van Dirk Tap, Jan kan op een Grootvader Jan wijzen.Er is een Jan Tap wonende in Rotterdam. (Dirk Tap sterft in 1740)
Jan Tap verwerft een voogdij in 1729. Hij krijgt het toezicht op een nalatenschap in 1741, wordt administrateur van een nalatenschap in 1754. Hij wordt dan genoemd bediende van de Franse Kerk ( koster ? )

Zou hij de vader van Dirk Tap zijn? Dan is hij geboren voor 1680.

In 1700 zou hij dan 20 jaar zijn en in 1753 zou hij meer dan 73 jaar zijn.
2769 Notaris Doe Schim jaar 1741 blz 318 betreft Voogd_testament 18 november 171 van Cornelia Penders, weduwe van Arie van Bentem, wonende Goudse Wagenstraat. (nagelaten minderjarige zoon.)
Met het toezicht benoemd Mess.rs Johannes Tap, koster van de Franse Kerk alhier ende Dirk Lokermans, Mr. Tinnegieter. Tevens tot voogd benoemd. Getekend de notaris en getuigen.Zie geschiedenis onder b).

In een klapper gevonden.
Tap Jan pagina 142
Veerschipper op Delft.
Jan Tap, geadmiteerd en aangesteld tot veerschipper van deze stad op de
Stad Delft in plaats van Jan Dirksz.bode, dezer wereld overleden en ik hem wijzend voorgelezen van last ende .......?.. alle de Heeren Burg.em. Van Meel
.......Bestuur
Stadsarchief 809
1773-1743 ( No 6)
Er is een aantekening in het Ambtenboek 1730/36 142.
betreffende Jan Tap.

Pieternella Tap
Oudste zus van Dirk Tap.

  * te Dodewaard, geatmiteerd in 02-10-1762 in Rotterdam.(vlg boek 284 blz 414 Gemeente archief Rotterdam.)
  Is getuige bij de doop van haar neef Jan Tap in 1737. Haar beroep is dienstmaagd bij een gegoede familie namelijk de twee ongetrouwde zusters: de Mejuffrouwen Clementina Deynoot en Jacoba Deynoot. Er is een huisknecht, een koetsier, tuinier, naaister en enige dienstmeyden. Er is een testament( op 26 oktober 1749 gedateerd) 2271 boek 59, jaar 1749 Notaris Willem Boo blz 360 daarin staat o.a;" aan haar lieder nagemelde dienstboden, te weten indien, die op het overlijden van de langstlevende van haar bijden, bij haar nog woonachtig of in vaste dienst zijn, maar anders niet".
  * aan haar huisknegt f 5000.-
  * dienstmeyd f 5000.-
  * Pieternella Tap dienstmeyd f 5000
  * dienstmeyd f 5000.-
  * koetsier f 5000.-
  * naaister f 2000.-

  Pieternella Tap sterft op 14-12-1769 als bejaarde wonende aan de Botersloot. Zij heeft een testament gemaakt.
  (Oud Notarieel blz 400,boek 2860 jaar 1965 te Rotterdam op 4 juny 1765.
  Testament beneden f4000.-

  "Van d'Eerzame Pieternella Tap, bejaarde dogter
  * voor haar neef Jan Tap een legaat: het bed, de peluw, 2 hoofdkussens ,2 dekens en beddegoed.
  * voor haar susters man Pieter van Brakel en haar suster Anna Tap alsdan nog in leven mogt zijn alsdan en anders niet verklaart zij aan dezelve te legateren een somma van f300- en vervolgens alg. erfgenaam:
  * haar broeder Anthonie Tap,
  * haar suster Anna Tap huisvrouw van Pieter van Brakel,
  * Sophia Tap, huisvrouw van Jan van Zanten,
  * Jan Tap zie boven, zoon van haar broer Dirk Tap,ieder voor een staak.
  * Anna Epman en Christina Epman, kinderen van haar suster Adriaantje Tap: te saemen voor een staak."
  Ex.tes. Pieter van Brakel haar zwager,
  Jan Tap haar neef.

  met een kruisje getekend Pieternella Tap.

  Aaltje Reinders van der Pol(l) hertrouwt te Rotterdam in de Ger.Kerk met Wouter Maassen,j.m. van Arnhem.

  Aaltje van der Pol geeft dan als geboorteplaats Regen ? in Gelderland. Wat wordt bedoeld met Regen.Vraag van de redactie van "Veluwse Geslachten no 3 Jaargang 3 1978.

  In het trouwboek van Arnhem staat op 9 juli 1741:
  Wouter Maassen, jm van Arnhem en Aaltje van der Pol,wed. van Dirk Tap van Rotterdam,
  att. gegeven naar Rotterdam, den 23 Juli. Met attestatie van Rotterdam.

  Waar zij zijn gaan wonen in Rotterdam of in Arnhem is uit deze gegeven niet op te maken.
  Het huwelijk is aangekondigd 2 juli 1741 en er is getrouwd op 25 juli 1741 volgens het Extract der Ger.Gemeente te Rotterdam.

  Verder is er begraven op 21 augustus 1748 een Aaltie van der Pol.

  Is dit onze Aaltje van der Poll ? Het kind Jan Tap zou dan ongeveer 6 jaar geweest zijn. Als het zijn moeder was die gestorven is in 1748, waar wordt Jan Tap dan opgevoed? Bij het overlijden van zijn moeder is hij ongeveer 13 jaar.

  Opmerkelijk is dat nog meer personen met de naam Tap omstreeks die tijd
  ( 1734) naar Rotterdam verhuizen die eveneens uit de Betuwe afkomstig zijn.Bijvoorbeeld:
  Jan Oth Tap,geboortig van Ijzendoorn, in Gelderland.

   De toelating in Rotterdam gebeurt gratis, hij is dan knegt van de Heer van Meel, reder en burgemeester.Zie Gens Nostra,Jaargang 15-1960. Poortersboek van Rotterdam door C.Roodenburg.

  Deze Jan Oth Tap wordt in Rotterdam ingeschreven op 6-11-1733 onder nummer 3751. Jan Oth Tap is getrouwd met Anna Maria Koenen. Veel kinderen van hem sterven in het kraambed. Mij is alleen bekend dat Catrina Johanna blijft leven. Zijn hier geen mannelijke nakomelingen meer over ?

  Jan Oth Tap sterft 25 januari 1773.Als beroep wordt dan vermeld schipper op Delft. Jan Oth Tap behoort in ieder geval tot de groep "IJzendoornsche Tappen.

  Verder is in Rotterdam op de opgegeven datum overleden of begraven :
  Pietter Tap,vreemdelinck, wonende Schrijnwerkersteeg in 't Hauch op 14 mei 1681.

  Dan vinden we nog een Ernst Tap, gehuwd met Angenietje Nelle.
  ( fiche 827/21 in 1762 ?)

  Ook echtscheidingen komen in die tijd voor.
  Vooeeld : in het jaar 1740 boek 2521 blz 33 komt een boedelbeschrijving voor naar aanleiding van een scheiding van tafel en bed van Adriaan van Nispen en Hendrina van der Pol, echtelieden. Het gerechtelijk vonnis van 14 juny 1749., wordt de vrouw ontslagen uit de gerechtelijke macht van de man.
  De " gemene boedel " blijkt nog geen f 300.-- waard.
  Adrianus van Nispen sterft later,zonder dat het tot een definitieve scheiding komt,immers in de boeken van Notaris C.A.Cantier (Oud Notarieel nr 449 in het jaar 1757 wordt haar erfenis verdeeld en noemt Hendrina van de Pol zich nog weduwe van Adrianus van Nispen.
  Ze noemt de volgende personen:
  · Haar nicht Hendrina Wijnantse, dochter van haar zuster Aartje.
  · Haar suster Gertruid van de Pol, gehuwd met Jan Walraven
  · Haar suster Gerritje van de Pol
  · Haar suster Mary van de Pol
  · Haar suster Trijneke van de Pol
  · Haar suster Aaltje van de Pol
  · Haar broer Jan van de Pol is overleden,zijn 2 kinderen erven nu.

  Haar zuster Geertruid van de Pol heeft Optie op het huis en erven en de vier huisjes daaromheen gelegen in de Boomptjes omtrent de Pottenbakkersteeg. Daar de zus Gertruid van de Pol en haar man de huur van de kamer wordt kwijtgescholden zou kunnen blijken dat dit echtpaar bij de overledene inwoonde.

  Of er nog meer kinderen van der Pol geweest zijn, die op het moment van het opmaken van dit testament zonder erfgenamen achter te laten gestorven zijn, is dus niet op te maken.
  Aaltje van de Pol heeft dus tenminste een broer Jan + en 6 zusters:
  Aartie
  Geertruid
  Gerritje
  Mary
  Trijneke
  Hendrina

  Als het tot uitbetalen komt blijkt ook Aaltje van der Pol gestorven te zijn en blijkt Johan Tap zoon van Dirk Tap en AAltje van der Pol zijn 1/7 spaak = 1/7 deel te krijgen een bedrag van f 98,--
  Naar het beroep van Adriaan van Nispen dient nog een onderzoek te worden gedaan.

  Overzicht data:

  Rampjaar 1672
  Aaltje Reinders van der Poll(128) 16-02 1698
  Dirk Tap (128) 1701
  2e Stadhouderloze tijdperk 1702
  beiden naar Rotterdam 1733
  kraamkind geboren en sterft 1733
  Jan Tap ( 64) 1735
  Anthony geboren 1737
  sterft 1739
  Dirk Tap sterft 1740 39 jaar
  2e huwelijk Aaltje v.d.P. 1741
  einde 2e stadhouderloze tijdperk 1747
  Aaltje R. v d Poll 1748
  Pieternella Tap naar Rotterdam 1762
  sterft 1769