Genealogie Familie Tap -Dodewaard-Rotterdam -Den Haag.Onderzoek: Dhr. W.A.P. Tap, Leusden. Lid Gens Nostra, Ned. Genealogische Vereniging: lid nummer 112641
Onderzoek
De naam Tap duikt in Maasbommel op in 1382 (Herman Tap).
Wat later in de tijd vinden we Claes Tap, Floerken Tap en Floris Tap.

De naam Tap komt in het Oud Notarieel van Rotterdam voor 1721 niet voor.In boek 2315 op de 26e van May 1721, blz 208 vinden we een in het Engels gestelde akte, tussen:

Hermanus Tap en Otto Hansen, beide wijnkoper en volwassen.
Het gaat over vaten wijn en een schip. De akte is getekend door Hermanes Tap, Otto Hansen, getuigen en de notaris.

Vanuit de Betuwe zijn wijnkoper naar Nijmegen getrokken.

Jan Tap,(* ongeveer 1665 te IJzendoorn) is in 1689 wijnkoper en burger van Nijmegen, gehuwd met Anna Magriet van Eswijler of Eijwijler.
(zie akte van 13 en 27-05-1688.

Er zijn 2 kinderen:
Jan Tap en Christiaan Tap. Ik noem de afstammelingen van deze groep de Arnhemse-Nijmeegse tak van de familie Tap.

Let wel: een kind van Jan Tap heet Jan een naam die ook bij een kind van Dirk Tap voorkomt.
De afstammelingen van Dirk Tap en Aaltje Reinders van der Pol (no 128 en 129. te beginnen met Jan Tap I no 64,noem ik de Rotterdamse-Haagse Tak van de Familie, afkomstig van Dodewaard.

In een artikel in Veluwse geslachten 1978 no 3 sept.'78 van J.van Veelen over de familie de Visser, kuipers in Brummen in de 17e eeuw, komt op bl. 163 de volgende passage voor, waarin Dirk Tap en Aaltje van der Poll voorkomen :" de hierna volgende gegeven over deze en andere kinderen zijn ontleend aan: "De familie de Visser, Kuipers in Brummen in de 17e eeuw, geschreven door J.van Veelen:

A) een verklaring van Johanna van Eijbergen, huisvrouw van Jacob Ree en Aaltje Reijnders,huisvrouw van Dirk Tap, beiden wonende te Rotterdam betreffende de Familie van Hermanus de Visser, die in 1734 als opperkuiper met het schip "de Boot" vertrokken is naar Oost Indië en daar overleden is.(Pro. nots .Doe Schim te Rotterdam d.d. 16-12-1739;not.arch Rotterdam nr 2767 fol.974 en 9755.)
De verklaring van beide vrouwen luidt: "Dat zij getuigen verscheidene jaren kenisse aan voornoemde personen hebben gehad en hen nogh zeer wel sijn kennende"

Op blz 167 staat o.a. het volgende "Aaltje Reijnders
blijkt als familienaam Van der Pol te voeren.Dirk Tap en Aaltje van der Pol laten in de Ger.Kerk te Rotterdam twee kinderen dopen: Johan(14-8-1735) en Antonij (27-06-1737). Zij woonden in de nauwe of kleine Kerkstraat. Zij hertrouwde 25-07-1741 te Rotterdam (ger.) met Wouter Maassen,j.m. van Arnhem. Aaltje van der Pol geeft dan op als geboorteplaats Regen(?) in Gelderland. (Wat wordt hier bedoeld met Regen? Red.blad.

Er is een fotokopie aanwezig uit het trouwboek van de Ger.Gemeente gedateerd 9 juli 1741
Wouter Maassen j.m. van Arnhem en Aaltje van der Pol wed.van Dirk Tap van Rotterdam
att. gegeven naar Rotterdam 23 july
D.T.B. Rotterdam 1740 no 3289
Dirk Tap,de vrouw Aaltie Reijnders van der Pol.

Er is een uitgebreide beschrijving van de inboedel en andere zaken die Aaltje van den Poll met haar overleden man Dirk Tap in 't gemeen heeft bezeten.
Overgeleverd ten weeskamer der Stads Rotterdam de rest "Niet bekend of niet leesbaar....
Antony Vermaas 2) en Jan Walraven (Kuiper) als geördoneerde voogden over het nagelaten weeskind van de voornoemde Tap,daer moeder is de voornoemde Aeltje vdn Poll.
Acum present de Heer Mr. Witte Gevers en Abraham Gevers
Weesmeestern 9 july 1740.
(niet alles is vertaald! )

Lasten
Petronella Tap komt van deze inboedel over geleend geld een somma van 120--.
Mathijs Franken komt van deze boedel over geleverde Hamme een somma van 80--
Van Vliet komt van deze boedel over huishuur een somma van 185---
Leendert Weld komt van deze boedel over het maken en leveren van de dootskist eem somma van 16.--
Kalff, Mr Chirugijn komt van deze boedel over gedane visiten een summa van f4.--
verder een hele lijst van goederen,de lijst moet eens door een dekundige worden bekeken,om zo de welstand van het gezin te schatten.
2) 22-10-1733. Anthony Vermaes, burger alhier komt voor een acte. Hij krijgt het recht om de markt-beurtschippers-plaats over te nemen op Arnhem, legt de eed van zuivering in handen van de burgemeester van Meel op den 23-10-1733, daarvoor was Nicolaas de Haes daarmede belast. Hij heeft een cautie gesteld en de eed afgelegd.