Actueel
 Heb je nog een vreemd, interessant of grappig nieuwsbericht? Mail het de redactie..

Abonnees telefonie dupe gratis internet
ROTTERDAM, 22 SEPT. De toezichthouder op de telecommarkt, Opta, plaatst vraagtekens bij de opkomst van gratis Internet in Nederland. Opta vindt dat gewone telefoonabonnees ten onrechte meebetalen aan dit Internetgebruik.
De toezichthouder is bovendien van mening dat de huidige praktijk ongewenste samenklontering van Internetaanbieders in de hand werkt. Opta (Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit) onderkent dat gratis Internet "een geweldige zweepslag" betekent voor een toe nemend gebruik van het medium, een ontwikkeling die algemeen wordt toegejuicht. Daar staat vol gens Opta-voorzitter J. Arnbak te genover dat grote Internetaanbie ders in het algemeen, en met name KPN-dochters als Het Net en WorldAccess, in het huidige model worden bevoordeeld. Opta vermoedt dat KPN zijn dochterondernemingen die Inter net aanbieden bevoordeelt bij de afhandeling van Internetverkeer. Dat is verboden. De toezichthouder heeft boven dien aanwijzingen dat KPN de dochterondernemingen laat mee delen in de opbrengst van het tele foonverkeer dat Internetgebrui kers genereren. Volgens Arnbak moet daaraan een einde komen. KPN wilde het bestaan van deze doorbetalingen aan zijn eigen In ternetaanbieders, de zogeheten kickback-regelingen, vanmorgen bevestigen noch ontkennen. Het doorsluizen van een deel van de opbrengsten uit telefoon verkeer aan Internetaanbieders die niet gelieerd zijn aan KPN blijft voorlopig wel geoorloofd. Wel wil Opta een discussie op gang bren gen over deze restituties, die kun nen oplopen tot vijftig procent van het bedrag dat de Internetgebrui ker aan 'telefoontikken' genereert. Consequentie van de regelingen is volgens Opta dat voor bellen naar een Internetaanbieder min der kosten in rekening worden ge bracht dan voor bellen naar een ge wone abonnee. Dit onderscheid is onder de huidige wet verboden. Als Opta aan de praktijk een einde zou maken, betekent dit een verla ging van het minuuttarief voor een gewoon telefoontje met "minder dan een cent". Daar staat een ver hoging van de belkosten voor In ternetgebruik tegenover die Opta niet wil kwantificeren. Opta maakte vanmorgen tevens een uitspraak bekend die waar schijnlijk tot gevolg heeft dat bel len van een KPN-lijn naar abon nees van andere telefoonbedrijven met een eigen netwerk duurder wordt. KPN wilde dat Opta con currenten die telefoonverkeer afle veren bij hun abonnees een tariefs verlaging zou opleggen, zoals dat eerder gebeurde voor de zogeheten interconnectietarieven die KPN zelf in rekening brengt. Opta heeft echter bepaald dat deze verplich ting alleen geldt voor KPN als do minante marktpartij. KPN mag de hogere tarieven die het moet beta len wel doorberekenen aan de klant en zal dat waarschijnlijk doen. "Linksom of rechtsom moe ten we dit terugverdienen", aldus een woordvoerder.
Geplaatst: 23-09-1999

[meer nieuws]
[terug]